ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
  • DANH SÁCH VĂN BẢN: Văn bản pháp quy

    Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
    60/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
    53 /NQ-HĐBCQG 03/3/2016 Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
    77/2015/QH13 19/6/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương