ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • DANH SÁCH VĂN BẢN: Văn bản pháp quy

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Một số quy định của pháp luật và kỹ năng phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
  QĐ 09/2022/TTg 04/4/2022 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
  Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống Ma túy năm 2021
  60/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
  53 /NQ-HĐBCQG 03/3/2016 Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  77/2015/QH13 19/6/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương