ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • DANH SÁCH VĂN BẢN

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1200/MTTQ-BTT 03/15/2018 Công văn đề nghị báo cáo số liệu công tác Mặt trận 2018
  1144/MTTQ-BTT 01/26/2018 Công văn hướng dẫn Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
  104/KH-MTTQ-BTT 01/2/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP
  102/KH-MTTQ-BTT 12/28/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BTV tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương số 10-NQ/TW
  1157/QĐ-UBND 11/16/2017 Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật tại các phụ lục ban hành kèm theo QĐ số 759/QĐ-UBND ngày 29/8/2017
  83/2017/NQ-HĐND 12/9/2017 Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  81/2017/NQ-HĐND 12/9/2017 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
  79/2017/NQ-HĐND 12/9/2017 Nghị quyết về nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biên xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  11/29/2017 Công văn phẩn bổ chỉ tiêu khen thưởng 2017
  1068/MTTQ-BTT 11/20/2017 Công văn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ VN thực hiện NQTW4
  1-10 of 56<  1  2  3  4  5  6  >