UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Văn bản 60/HD-MTTQ-BTT là văn bản Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên do đồng chí ký ngày
  Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
  Số/Ký hiệu 60/HD-MTTQ-BTT
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Tệp đính kèm:
 • Website Tỉnh, Thành phố
 • Website Bộ, Ngành
 • Liên kết khác