UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Văn bản là văn bản Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê của do đồng chí ký ngày
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
  Số/Ký hiệu
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Tệp đính kèm:
 • Website Tỉnh, Thành phố
 • Website Bộ, Ngành
 • Liên kết khác