ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Giới thiệu chung
 • Thời gian đăng: 10/18/2016 7:14:14 AM
 • I. GIỚI THIỆU CHUNG

  1. Giới thiệu chung về cơ quan:

  - Vị trí địa lý: Trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên nằm trong cấu trúc quy hoạch hợp khối với 03 cơ quan tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh là Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên.

  + Phía Bắc giáp đường Phan Đình Giót, phía Đông giáp Hội Nông dân tỉnh Điện Biên, phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, phía Nam giáp Hội LHPN tỉnh Điện Biên.

  + Tọa độ: 21 độ 23 phút 17,2 giây Bắc; 103 độ 0 phút 25,2 giây Đông.

  - Địa hình: Trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên nằm trong khu vực có địa hình bằng phẳng, không có độ dốc. Vị trí nằm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, là nơi đặt nhiều trụ sở của các cơ quan, ban ngành của tỉnh Điện Biên.

  2. Lịch sử hình thành:

  Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930.

  Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam - một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Kế tục và phát huy vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam các thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài.

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

  Đáp ứng yêu cầu của thực tế cách mạng, ngày 10/10/1949, Ban Cán sự Đảng và Tỉnh bộ Việt Minh Lai Châu ra đời, đi vào hoạt động, đây là tổ chức tiền thân của Đảng bộ và Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu. Từ đây, phong trào cách mạng ở Lai Châu có bước phát triển mạnh mẽ.

  Từ ngày 15/3/1952, các tổ chức Việt Minh trong tỉnh chuyển thành Mặt trận Liên Việt (hình thức tổ chức quần chúng rộng rãi để tập hợp quần chúng, giáo dục đấu tranh). Hệ thống tổ chức của Mặt trận Liên Việt tại Lai Châu gồm: Ban Cán sự Đảng tỉnh trực tiếp chỉ đạo hoạt động Mặt trận Liên Việt tỉnh, các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng đều là Ủy vien Mặt trận Liên Việt tỉnh. Cùng với Ban Cán sự Đảng, Mặt trận Liên Việt tỉnh Lai Châu đã tổ chức nhân dân các khu tranh đấu học tập, giúp đồng bào yên tâm, tin tưởng vào chế độ, ổn định sản xuất và xây dựng cuộc sống mới.

  Trong giai đoạn chiến 1953-1954, Mặt trận Liên Việt Lai Châu đã thực hiện vận động nhân dân tham gia các sự kiện lớn, có ý nghĩa quyết định trong phong trào giải phóng dân tộc của nước ta như: Chiến dịch giải phòng Lai Châu (tháng 12/1953), chiến dịch Điện Biên Phủ, tiễu phỉ, giải phóng toàn tỉnh (từ tháng 1/1954 đến tháng 12/1954).

  Sau khi giành thắng lợi tại chiến thắng lịch sử 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược song đều có mục tiêu chung là hoàn thành sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày 10/10/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội và quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua Cương lĩnh, Tuyên ngôn, Điều lệ của MTTQ Việt Nam. Từ đó, tổ chức bộ máy của Mặt trận được định hình và phát triển hệ thống một cách vững chắc, hoàn thiện. Tháng 12 năm 1955, Mặt trận Tổ quốc Khu Tự trị Tây Bắc được thành lập.

  Ngày 27/10/1962, Quốc hội khó II, kỳ họp thứ 5 đã ra quyết nghị thành lập lại tỉnh Lai Châu bao gồm 7 huyện và thị trấn Lai Châu. Từ ngày 10 đến ngày 11/6/1964, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ nhất được tổ chức tại thị xã Lai Châu.

  Trải qua thời gian, MTTQ tỉnh Lai Châu không ngừng lớn mạnh và phát huy được vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước, vận động nhân dân tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, chi viện cho miền Nam và giúp đỡ cuộc đấu tranh của các nước bạn Lào, Campuchia, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng XHCN trong giai đoạn sau chiến tranh, đất nước hoàn toàn thống nhất. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, công cuộc đổi mới bắt đầu, cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh, MTTQ tỉnh Lai Châu đã thực hiện tốt việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

  Ngày 26/11/2003, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI, đã thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11 “Về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh”, theo đó, tỉnh Lai Châu được chia tách làm hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên được thành lập và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật.

  Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện đã được hiến định, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên luôn lấy nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân làm trọng tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo được niềm tin cho nhân dân đối với hệ thống chính trị nói chung và MTTQ các cấp nói riêng, thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng , văn minh.

  II. CƠ QUAN

  1. Thông tin chung:

  - Địa chỉ: Tổ dân phố 17 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

  - Số điện thoại: Văn phòng: 02303.834 186.

  1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan.

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

  2. Danh sách CBCCNV trong cơ quan:

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Điện thoại CQ

  Địa chỉ

  I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

   

  1

  Lò Văn Mừng

  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch

  02303826191

   

  2 Nguyễn Thị Nga Phó Chủ tịch Thường trực

  3

  Lò Xuân Bình

  Phó Chủ tịch

  02303824265

   

  4

  Giàng Trọng Bình

  Phó Chủ tịch

  02303736505

   

  II. VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

   

  1

  Văn phòng

   

   

   

  1.1

  Hoàng Đức Việt

  Phó Chánh Văn phòng

  02303834186

   

  1.2

  Nguyễn Thúy Nga

  Phó Chánh Văn phòng

   

   

  1.3

  Giàng Thị Xay

  Công chức

   

   

  1.4

  Nguyễn Việt Hưng

  Kế toán

   

   

  1.5

  Nguyễn Thị Hữu

  Nhân viên Văn thư

   

   

  1.6

  Quàng Văn Toan

  Nhân viên lái xe

   

   

  1.7

  Lê Ngọc Hà

  Nhân viên lái xe

   

   

  2

  Ban Dân chủ Pháp luật

   

   

   

  2.1

  Hà Thị Thu Hương

  UVTT, Trưởng ban

  02303830216

   

  2.2

  Bùi Khắc Thái

  Chuyên viên

   

   

  3

  Ban Phong trào

   

   

   

  3.1

  Quàng Văn Phong

  UVTT, Trưởng ban

  02303837599

   

  3.2

  Phạm Thị Duyên

  Phó Trưởng ban

   

   

  3.3

  Nguyễn Thị Hồng Minh

  Chuyên viên

   

   

  3.4

  Mùa A Vừ

  Chuyên viên

   

   

  4

  Ban Dân tộc – Tôn giáo

   

   

   

  4.1

  Lò Thị Thúy Hà

  Phó Trưởng ban

  02303828175

   

  5

  Ban Tổ chức – Tuyên giáo

   

   

   

  5.1

  Nguyễn Tiến Dũng

  UVTT, Phó Trưởng ban

  02303824264

   

  5.2

  Lưu Hoài Nam

  Phó Trưởng ban

  02303824264

   

  5.3

  Nguyễn Đức Cảnh

  Chuyên viên

   

   

   

  III. ỦY BAN MTTQ CẤP HUYỆN

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Điện thoại CQ

  Địa chỉ

  I. THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

   

  1

  Trương Phúc Hưng

  Chủ tịch

  02303810447

   

  2

  Lò Thị Dinh

  Phó Chủ tịch

   

   

  3

  Đặng Văn Định

  Phó Chủ tịch

   

   

  II. THỊ XÃ MƯỜNG LAY

  1

  Hà Thị Ánh Tuyết

  Chủ tịch

  02303852416

   

  2

  Lò Văn Đoàn

  Phó Chủ tịch

   

   

  III. HUYỆN ĐIỆN BIÊN

   

   

   

  1

  Lò Văn Lún

  Chủ tịch

  02303956567

   

  2

  Lường Thị Minh

  Phó Chủ tịch

   

   

  3

  Quàng Văn Mấng

  Ủy viên TT

   

   

  IV. HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

   

   

   

  1

  Lò Văn Tâm

  Chủ tịch

  02303891328

   

  2

  Vàng Chứ Vừ

  Phó Chủ tịch

   

   

  3

  Trần Thị Yến

  Phó Chủ tịch

   

   

  V. HUYỆN TUẦN GIÁO

   

   

   

  1

  Vàng Thị Bình

  Chủ tịch

  02303862326

   

  2

  Phó Chủ tịch

   

   

  3

  Nguyễn Thị Huyền

  Ủy viên TT

   

   

  3

  Lò Văn Phin

  Ủy viên TT

   

   

  VI. HUYỆN MƯỜNG ẢNG

   

   

   

  1

  Hoàng Văn Tiến

  Chủ tịch

  02303865971

   

  2

  Hà Minh Tiến

  Phó Chủ tịch

   

   

  3

  Nguyễn Phương Thảo

  Ủy viên TT

   

   

  4

  Lò Thùy Trang

  Ủy viên TT

   

   

  VII. HUYỆN MƯỜNG CHÀ

   

   

   

  1

  Lò Văn Cỏn

  Chủ tịch

  02303842486

   

  2

  Nguyễn Duy Tốn

  Phó Chủ tịch

   

   

  3

  Mùa A Minh

  Phó Chủ tịch

   

   

  4

  Lý Thị Luyến

  Ủy viên TT

   

   

  VIII. HUYỆN TỦA CHÙA

   

   

   

  1

  Lý A Tùng

  Chủ tịch

  02303845177

   

  2

  Hạng A Sử

  Phó Chủ tịch

   

   

  3

  Quách Văn Chiến

  Ủy viên TT

   

   

  IX. HUYỆN MƯỜNG NHÉ

   

   

   

  1

  Giàng A Trừ

  Chủ tịch

  02303740404

   

  2

  Lò Văn Cường

  Phó Chủ tịch

   

   

  3

  Đỗ Thị Thu Hà

  Ủy viên TT

   

   

  X. HUYỆN NẬM PỒ

   

   

   

  1

  Thào Nhé Cáng

  Chủ tịch

  02303745578

   

  2

  Trần Văn Hiền

  Phó Chủ tịch

   

   

   

 • Các tin khác:
  Sơ đồ tổ chức bộ máy UBMTTQ tỉnh Điện Biên
  Danh bạ điện thoại
  Danh sách ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh
  Lịch sử hình thành
  Các tổ chức thành viên
  Ban thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Liên hệ
  Hội đồng tư vấn