ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • DANH SÁCH VĂN BẢN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Số 03/KL-MTTW-ĐCT 01/17/2023 Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
  23/TTr-MTTW-BTT 21/7/2017 Thông tri Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Biểu báo cáo số liệu của Trung ương MTTQ Việt Nam
  52 /HD-MTTW-BTT 07/9/2016 Hướng dẫn xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động và đánh giá Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư
  17 /TT-MTTW-BTT 03/4/2015 Thông tri Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Điều lệ MTTQ Việt Nam
  100/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế
  154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
  153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động