ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
 • ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

  TỈNH ĐIỆN BIÊN

  BAN THƯỜNG TRỰC

   

  Số: 33/CTr-MTTQ-BTT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   


                Điện Biên, ngày 03 tháng  7 năm 2018

   

  CHƯƠNG TRÌNH

  Công tác tháng 7 năm 2018

   

  Căn cứ Chương trình công tác của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

  Căn cứ Chương trình công tác năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng chương trình công tác tháng 7/2018 như sau:

  Ngày 02 (thứ 2):

  - Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018.

  - Dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 6 năm 2018.

  - Dự mít tinh hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2018

  Ngày 03 (thứ 3):

  - Dự Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2018.

  - Dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh

  - Dự phiên họp tháng 7 HĐND tỉnh lần 1

  Ngày 03 – 06 (thứ 3 - thứ 6): Kiểm tra việc tổ chức vận động hỗ trợ người nghèo và công tác cứu trợ năm 2018 tỉnh Điện Biên.

  Ngày 04 (thứ 4):

  - Đồng chí Chủ tịch dự Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  - Dự Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh

  - Dự họp thẩm tra các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV của Ban Dân tộc tỉnh

  - Dự giao ban công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng

  Ngày 05 (thứ 5): Dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành Ban Chỉ đạo 138

  Ngày 06 - 07 (thứ 6 - thứ 7):  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  Ngày 06 (thứ 6): Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Ngày 09 (thứ 2): Tổ chức Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh lần thứ 09 khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

  Ngày 10 (thứ 3). Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

  Ngày 11 – 12 (thứ 4 – thứ 5): Ban Thường trực làm việc chuyên môn.

  Ngày 13 (thứ 6): Họp Ban Thường trực tham giaý kiến vào dự thảo văn bản:

  - Kế hoạch tập huấn về nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018 (Ban Tổ chức – Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật tham mưu).

  - Kế hoạch giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu cấp huyện, xã trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên (Ban Dân chủ - Pháp luật tham mưu).

  Ngày 16 – 18 (thứ 2 – thứ 4): Dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV.

  Ngày 19 – 20 (thứ 5 – thứ 6): Ban Thường trực làm việc chuyên môn.

  Ngày 23 – 25 (thứ 2 – thứ 4):Ban Thường trực làm việc chuyên môn.

  Ngày 26 - 27 (thứ 5 - thứ 6): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  Ngày 27 (thứ 6): Lãnh đạo tham gia các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).

  Ngày 30(thứ 2): Ban Thường trực làm việc chuyên môn.

  Ngày 31(thứ 3):Họp Ban Thường trực tham giaý kiến vào dự thảo văn bản:

  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 7; dự kiến Chương trình công tác tháng 8/2018 của Ban Thường trực (Văn phòng tham mưu).

  Trên đây là Chương trình công tác tháng 7/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

  - Thường trực Tỉnh ủy;

  - Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

  - VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH,

  VP HĐND, VP UBND tỉnh;              

  - Các tổ chức thành viên;

  - BTT MTTQ tỉnh;

  - MTTQ các huyện, tx, tp;

  - Ban CM, VP MTTQ tỉnh;

  - Lưu: VT./.

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

   

   

   

   (Đã ký)

   

   

  Nguyễn Thị Nga

 • Chương trình công tác tháng 2 năm 2019
  Chương trình công tác tháng 1 năm 2019
  Chương trình công tác năm 2019
  Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 9 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
  1-10 of 28<  1  2  3  >