ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
 • ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

  TỈNH ĐIỆN BIÊN

  BAN THƯỜNG TRỰC

   

  Số:    29 /CTr-MTTQ-BTT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   


                Điện Biên, ngày   06  tháng 3 năm 2018

  CHƯƠNG TRÌNH

  Công tác tháng 03 năm 2018

   

  Căn cứ Chương trình công tác của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

  Căn cứ Chương trình công tác năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng chương trình công tác tháng 03/2018 như sau:

  Ngày 01(thứ 5): Dự kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội LHPN tỉnh.

  Ngày 02(thứ 6): Dự Lễ phát động Tháng thanh niên năm 2018.

  Ngày 05 (thứ 2):

  - Sáng: Đồng chí Chủ tịch dự Lễ ra quân tăng cường cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự năm 2018 (Công an tỉnh).

  - Chiều: Họp Ban Thường trực.

  Ngày 06 (thứ 3): Dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh.

  Ngày 07 (thứ 4):

  - Dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ với Đài PTTH tỉnh.

  - Dự Lễ giao nhận quân tại huyện Tuần Giáo.

  - Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

  Ngày 08 (thứ 5): Ban Thường trực làm việc chuyên môn.

  Ngày 09 (thứ 6): Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối MTTQ và các Đoàn thể tỉnh.

  Ngày 12 - 15 (thứ 2-5): Ban Thường trực kiểm tra cơ sở.

  Ngày 16-18 (thứ 6-Chủ nhật): Dự Lễ hội Hoa ban năm 2018.

  Ngày 19-20 (thứ 2-3): Ban Thường trực làm việc chuyên môn

  Ngày 21 (thứ 4): Đồng chí Chủ tịch dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  Ngày 22 - 27 (thứ 5-3): Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giám sát, đầu tư cộng đồng năm 2018 tại 4 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Tủa Chùa.

  Ngày 26 (thứ 2): Họp Ban Thường trực tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản:

  - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 03; dự kiến Chương trình công tác tháng 04/2018 (Văn phòng tham mưu).

  - Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các cơ sở chế biến nông sản; Kế hoạch sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại bản Hạ, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên và bản Na Nát, phường Na Lay, thị xã Mường Lay (Ban Phong trào tham mưu).

  - Chỉ thị lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

  - Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh năm 2018.

  Ngày 27-29 (thứ 3-5): Ban Thường trực làm việc chuyên môn.

  Ngày 30 (thứ 6):

  Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I, ký kết giao ước thi đua giữa MTTQ các huyện, thị xã, thành phố năm 2018 và đón nhận Cờ thi đua của Bộ Công an.

  Trên đây là Chương trình công tác tháng 03/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

  - Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

  - VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH;

  VP HĐND, VP UBND tỉnh;              

  - Các tổ chức thành viên;

  - BTT MTTQ tỉnh;

  - MTTQ các huyện, tx, tp;

  - Ban CM, VP MTTQ tỉnh;

  - Lưu VT./.

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Nga

   

   

   

   

   

   

 • Chương trình công tác tháng 2 năm 2019
  Chương trình công tác tháng 1 năm 2019
  Chương trình công tác năm 2019
  Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 9 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
  1-10 of 28<  1  2  3  >