ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Ban thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 8/25/2016 3:04:47 PM
 •                                                       DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ CẤP TỈNH

   

  Stt

  Họ và tên

  Chức vụ, đơn vị công tác hoặc nơi cư trú

  Năm sinh

  Giới tính

  Dân tộc

  Tôn giáo

  Đảng viên

  Trình độ

  Ghi chú

  VH

  CM

  LLCT

   

  1

  Lò Văn Mừng

  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  19/02/1965

  Nam

  Thái

   

  ĐV

  12/12

  Đại học

  Cao cấp

  Tái cử Chủ tịch

  2

  Phạm Việt Dũng

  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh Điện Biên

  Nam

  Kinh

   

  ĐV

  12/12

  Đại học

  Cử nhân

  Tái cử Phó Chủ tịch

  3

  Nguyễn Thị Nga

  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  23/10/1969

  Nữ

  Kinh

   

  ĐV

  12/12

  Đại học

  Cao cấp

  Tái cử Phó Chủ tịch

  4

  Giàng Trọng Bình

   Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

   28/8/1970

  Nam 

   Mông

   

   ĐV

  12/12

   Thạc sĩ

  Cao cấp 

  Tái cử Phó Chủ tịch

  5

  Quàng Văn Phong

  UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  02/12/1971

  Nam

  Thái

   

  ĐV

  12/12

  Đại học

  Cao cấp

  Tái cử Ủy viên Thường trực

  6

  Hà Thị Thu Hương

   UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  28/12/1979

  Nữ

  Kinh

   

  ĐV

  12/12

  Đại học

  Cao cấp

  Tái cử Ủy viên Thường trực

  7

  Nguyễn Tiến Dũng

  UVTT, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  27/7/1980

  Nam

   

  Kinh

   

   

  ĐV

   

  12/12

   

  Đại học

   

  Cao cấp

   

  Tái cử Ủy viên Thường trực

 • Các tin khác:
  Sơ đồ tổ chức bộ máy UBMTTQ tỉnh Điện Biên
  Danh bạ điện thoại
  Danh sách ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh
  Lịch sử hình thành
  Các tổ chức thành viên
  Giới thiệu chung
  Liên hệ
  Hội đồng tư vấn