ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
  • Kế hoạch triển khai Đề án Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng sử dụng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023
  • Thời gian đăng: 3/30/2020 8:27:58 AM
  • 649.pdf