ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh tra, giám sát
 • Thời gian đăng: 12/6/2019 8:24:04 AM
 • Trong 2 ngày (03-04/12/2019), Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay đã tổ chức Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh tra, giám sát cho hơn 60 học viên là các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố, bản, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của xã, phường. Đến dự có đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã, đại diện lãnh đạo UBND thị xã.

 • tyuiop1.jpg

  Khai mạc lớp Bồi đưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác thanh tra, giám sát

  Trong 2 ngày, các học viên được triển khai học tập Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương, Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, Thị ủy Mường Lay, Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 19/5/2016 của UBND thị xã về xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; Kế hoạch số 1522/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND thị xã về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số thị xã Mường Lay giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030; Giới thiệu, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 159/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và một số biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 14/10/2019 của Thị ủy Mường Lay về theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của Nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 27/8/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên  và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

  Chương trình tập huấn đã giúp các học viên nâng cao năng lực, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng, nâng cao kỹ năng giám sát phản biện xã hội, kịp thời phát hiện kiến nghị với chính quyền các cấp để ngăn chặn và xử lý các sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

 • Tác giả: Trần Hương Giang, Đài PT-TH thị xã Mường Lay
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Chà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội nghị lần thứ 4 khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC TỈNH THÀNH PHỐ NĂM 2020
  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020
  Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay
  Tổ đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Mường Nhé
  MTTQ và các đoàn thể trao kinh phí hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Bản Nà Pán
  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Nưa huyện Điện Biên trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo tại bản Hồng Lạnh
  1-10 of 874<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >