ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Kết quả 05 năm thực hiện công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 2/26/2019 2:48:55 PM
 • Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sự phối hợp của chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội và các ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động tăng cường công tác giám sát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, những vấn đề được các tầng lớp Nhân dân quan tâm, qua đó góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 • Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã tổ chức được 213 cuộc giám sát, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp giám sát 196 cuộc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp giám sát 17 cuộc. Để có được kết quả này, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì hiệp thương với các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch giám sát của từng năm, trao đổi thống nhất với HĐND, UBND tỉnh, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để đảm bảo được sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác Mặt trận, vừa tránh sự chồng chéo trong quá trình giám sát.

  kube1.jpg

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về công khai các kết luận thanh tra tại UBND thị xã Mường Lay

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 10 cuộc giám sát bằng hình thức tổ chức đoàn giám sát, điển hình như: Giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; việc thực hiện Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên; việc thực hiện pháp luật về việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường;việc thực hiện pháp luật về công khai kết luận thanh tra...

  Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lựa chọn nội dung giám sát và hình thức giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với điều kiện của đơn vị (nhân lực, kinh phí...). Trong 5 năm MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 31 cuộc giám sát, điển hình có huyện Tuần Giáo, thị xã Mường Lay. MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn tổ chức 155 cuộc giám sát, đồng thời tích cực giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân với 930 cuộc giám sát, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng với 836 cuộc giám sát. Hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã góp phần quan trọng phát huy dân chủ từ cơ sở, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước, đầu tư sai quy hoạch, sai quy định... MTTQ Việt Nam các xã Thanh Luông, Noong Hẹt, huyện Điện Biên; xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo; phường Mường Thanh, Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và rất nhiều các đơn vị cấp xã khác đã tổ chức triển khai có hiệu quả công tác giám sát thông qua 2 tổ chức này.

  uu6.jpg

  Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Kết quả công tác của MTTQ Việt Nam các cấp nói chung, công tác giám sát nói riêng không thể tách rời hoạt động của các tổ chức thành viên, nhất là các đoàn thể chính trị-xã hội. Vì vậy hàng năm MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động tổ chức hội nghị cùng trao đổi, thống nhất về cách thức, nội dung, đối tượng giám sát của từng đoàn thể chính trị-xã hội. Trên cơ sở kế hoạch đã hiệp thương, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong tỉnh đãchủ trì, phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 17 cuộc giám sát đối với việc triển khai thực hiện các chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình như: việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn gia súc; việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; việc thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; việc thực hiện một số quy định của Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp; thực hiện Chỉ thị 42 -CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên cựu chiến binh...

  np1.jpg

  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ giám sát công tác thực hiện chính sách tín dụng cho hộ nghèo và việc thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ ủng hộ, đóng góp trên địa bàn huyện

  Thông qua công tác giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội đã kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý hàng trăm ý kiến về những tồn tại, hạn chế, khó khăn tới Trung ương, chính quyền các cấp, các ban ngành liên quan. Về cơ bản các kiến nghị được các cấp, các ngành quan tâm xử lý giải quyết hoặc tiếp thu để giải quyết, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

  gss1.jpg

  Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra việc thực hiện quyết định 217, 218 của Bộ chính trị (khóa XI) tại huyện Tuần Giáo

  Có thể nói trong 05 năm qua, công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã từng bước đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, dư luận trong nhân dân đồng tình ủng hộ.Nội dung giám sát được lựa chọn trên nhiều lĩnh vực mà các tầng lớp Nhân dân quan tâm, bức xúc, phản ánh; cách thức tổ chức giám sát có nhiều sáng tạo, phương pháp giám sát được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc và quy trình từ vic hiệp thương xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch theo chuyên đề, quyết định thành lập đoàn, báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, khách quan.

  Những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đạt được trong thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn trong việc thực thi Hiến pháp và pháp luật về phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân thông qua vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; qua đó vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội được nâng lên, kết quả đó cũng góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

  Tuy nhiên, Công tác giám sát xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp cũng còn những hạn chế về hiệu quả triển khai do nhận thức của một số đơn vị về công tác giám sát còn hạn chế; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, nhất là đối với các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện và xã còn nhiều lúng túng trong quá trình lựa chọn nội dung giám sát; có nơi còn nhầm lẫn về đối tượng giám sát, giữa giám sát xã hội với kiểm tra; năng lực của đội ngũ cán bộ tham mưu công tác giám sát của một số đơn vị còn hạn chế. Việc giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội sau giám sát của các cơ quan liên quan còn hạn chế do chưa có cơ chế quy định cụ thể.

  Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

  Một là, công tác giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp phải có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của chính quyền, sự thống nhất của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban MTTQ, thành viên các tổ chức tư vấn của Ủy banMTTQ Việt Nam các cấp, cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực.

  Hai là, để tránh trùng lắp, chồng chéo trong quá trình giám sát cần phát huy vai trò chủ động, chủ trì của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tổng hợp, xác định nội dung giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; trao đổi, thống nhất với Thường trực HĐND, UBND, xin ý kiến của cấp ủy cùng cấp

  Ba là, việc lựa chọn đối tượng, nội dung giám sát trước tiên phải đúng với quy định mà MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội được giám sát, phù hợp với tình hình địa phương, trong đó nên tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đên quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

  Bốn là, hoạt động giám sát cần phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quyết định số 217-QĐ/TW, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN và Thông tri 23/TTr-MTTW-BTT, đồng thời phải có cách làm, phương thức tiến hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện về nhân lực, kinh phí, đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương.

  Năm là, việc tổng hợp kiến nghị sau giám sát phải đảm bảo khách quan, trung thực, đầy đủ; phải theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị sau giám sát.

  Để tiếp tục nâng cao hiệu công tác giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần chú trọng thực hiện 7 nội dung cơ bản sau:

  Một là, công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp có hiệu quả với Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp tổ chức đối thoại theo định kỳ hằng năm giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp với Nhân dân.

  Hai là,tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định 217, Quyết định 218, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, các tầng lớp Nhân dân biết và thực hiện.

  Ba là, định kỳ hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức hiệp thương xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ điều kiện của tổ chức mình, kịp thời bổ sung nội dung giám sát và phản biện xã hội khi có yêu cầu. Triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đối với những nội dung được cấp ủy phê duyệt.

  Bốn là, báo cáo kịp thời kết quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Nhân dân cho cấp ủy Đảng, chính quyền. Tiếp tục xây dựng và triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218.

  Năm là, thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ làm công tác Mặt trận.

  Sáu là, theo dõi, giám sát việc tiếp thu và khắc phục, sửa chữa những hạn chế, tồn tại của các đơn vị đã được giám sát.

  Bảy là, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quyết định 217 của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở; đánh giá việc thực hiện gắn với việc sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng hàng năm.

 • Tác giả: Hà Thị Thu Hương, Ban DCPL Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên
 • Tủa Chùa tổ chức Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” trên địa bàn huyện năm 2019
  Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tại huyện Tủa Chùa
  Một lần đến bản “ba không” Háng Mù Lừ
  Thành phố Điện Biên Phủ bàn giao nhà "Đại Đoàn kết" cho các hộ nghèo xã Thanh Minh
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh tra, giám sát
  Ban Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bị cháy tại thành phố Điện Biên Phủ
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra công tác Mặt trận tại các xã, phường năm 2019
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ
  HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019
  Giám sát "Việc triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo khoản 2, Điều 7 Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQ Việt Nam ngày 07/10/2016"
  1-10 of 765<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >