ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Quyết định về việc công nhận Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
 • Thời gian đăng: 7/24/2019 3:25:50 PM
 • UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

  TỈNH ĐIỆN BIÊN

  BAN THƯỜNG TRỰC

   

  Số:   09 /QĐ-MTTQ-BTT

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

       

      Điện Biên, ngày   22    tháng 7  năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công nhận Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

   

  BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN

   

  Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; Thông tri số 17/TT-MTTW-BTT ngày 03/4/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hướng dẫn số 95/HD-MTTW-BTT ngày 30/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã;

  Căn cứ kết quả hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XII, tổ chức ngày 30/6 và 01/7/2019),

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1: Công nhận 73 ông, bà có tên sau là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 từ ngày 30 tháng 6 năm 2019 (Có Danh sách kèm theo).

  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Ban Tổ chức - Tuyên giáo, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 2;

  - Thường trực Tỉnh ủy;

  - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

  - Các Tổ chức thành viên;

  - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

  - Lưu: VT, TC-TG.

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Lò Văn Mừng

   

   DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN

  NHIỆM KỲ 2019-2024

  (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-MTTQ-BTT ngày        /7/2019

  của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên)

   

  1. Ông Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

  2. Ông Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

  3. Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

  4. Bà Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

  5. Bà Cao Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

  6. Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

  7. Ông Nguyễn Vân Chương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

  8. Ông Lò Văn Đức, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

  9. Ông Phí Văn Dương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

  10. Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

  11. Ông Lò Xuân Luyện, Chủ tịch Hội Y học tỉnh.

  12. Ông Nguyễn Văn Biền, Chủ tịch Hội Dược học tỉnh.

  13. Ông Lù Văn Vin, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

  14. Ông Ngô Xuân Lệnh, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh.

  15. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.

  16. Ông Vũ Đình Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y tỉnh.

  17. Ông Trần Công Chính, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

  18. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

  19. Ông Trần Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh.

  20. Ông Lê Văn Quý, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

  21. Bà  Phạm Thị Vịnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, người mù tỉnh.

  22. Thượng tọa Thích Thanh Quy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

  23. Ông Đoàn Văn Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh.

  24. Ông Nguyễn Mạnh Tường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ.

  25. Bà Hà Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay.

  26. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên.

  27. Ông Lò Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên Đông.

  28. Ông Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Ảng.

  29. Bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo.

  30. Ông Đồng Văn Nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Chà.

  31. Ông Lý A Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa.

  32. Bà Lò Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé.

  33. Ông Thào Nhè Cáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ.

  34. Bà Vi Thị Hương, Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.

  35. Ông Lê Đức Nghĩa, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

  36. Ông Nguyễn Đình Phức, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

  37. Bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ.

  38. Ông Hoàng Ngọc Thương, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

  39. Ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

  40. Ông Phạm Quang Long, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính.

  41. Ông Nguyễn Quý Khiêm, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh.

  42. Ông Triệu Đình Ven, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

  43. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công thương.

  44. Ông Vũ Lâm Thao, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  45. Ông Mùa A Giang, Trưởng phòng Dân tộc tuyên truyền Ban Dân tộc tỉnh.

  46. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  47. Bà Trần Thị Thanh Phượng, Chi cục Trưởng chi cục Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường.

  48. Bà Hà Thị Cương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  49. Bà Trương Thị Hiền, Tiêu biểu dân tộc Mường; bản Na Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ.

  50. Ông Hoàng Thanh Dương, Tiêu biểu dân tộc Thái; Trưởng bản Xá, phường Na Lay, thị xã Mường Lay.

  51. Ông Luân Văn Dầu, Tiêu biểu dân tộc Nùng; thôn Thanh Sơn, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

  52. Bà Nạ Thị Bua, Tiêu biểu dân tộc Cống; bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên.

  53. Ông Hoàng Văn Bái, Tiêu biểu dân tộc Tày; bản Yên Sơn, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.

  54. Bà Lò Thị Kiên, Tiêu biểu dân tộc Xinh Mun; bản Hin Óng, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông.

  55. Ông Lầu A Nhìa, Tiêu biểu dân tộc Mông; bản Háng Trợ B, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông.

  56. Bà Cầm Thị Đoàn, Tiêu biểu dân tộc Thái; khối bản Hón, thị  trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng.

  57. Ông Vi Văn Phóng, Tiêu biểu dân tộc Thổ; tổ 5, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng.

  58. Ông Cà Văn Trung, Tiêu biểu dân tộc Thái; bản Hiệu I, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo.

  59. Bà Vừ Thị Dung, Tiêu biểu dân tộc Mông; công chức văn phòng thống kê xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo.

  60. Bà Lò Thị Ngoai, Tiêu biểu dân tộc Khơ Mú; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Mươn, huyện Mường Chà.

  61. Bà Lò Thị Choi, Tiêu biểu dân tộc Phù Lá; bản Túc, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa.

  62. Ông Tẩn A Cò, Tiêu biểu dân tộc Dao; thôn 2, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.

  63. Ông Hù Chà Dân, Tiêu biểu dân tộc Si La; bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.

  64. Ông Pờ Go Tư, Tiêu biểu dân tộc Hà Nhì; công chức văn hóa xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé.

  65. Ông Trương Văn Khiêm, Tiêu biểu dân tộc Sán Chỉ; bản Huổi Thanh, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé.

  66. Ông Hồ Cữ Vàng, Tiêu biểu dân tộc Hoa; Trưởng bản Đề Tinh II, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ.

  67. Ông Lý Văn Khánh, Tiêu biểu dân tộc Kháng; cán bộ khuyến nông, khuyến ngư xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ.

  68. Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  69. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  70. Ông Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  71. Ông Quàng Văn Phong, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  72. Bà Hà Thị Thu Hương, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  73. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.