ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên Lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024
 • Thời gian đăng: 7/24/2019 3:24:47 PM
 • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ

  VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN

  NHIỆM KỲ 2019 - 2024

   

  Số: 01/NQ-MTTQ-ĐHXII

   

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

       

             Điện Biên, ngày 01 tháng 7  năm 2019

                  

  NGHỊ QUYẾT

  Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

  Lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

   

  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên trong 02 ngày, từ ngày 30/6 đến ngày 01/7/2019, với sự có mặt của 246/250 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết của Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và phát triển”, Đại hội phát huy sức mạnh Đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

  Đại hội đã thảo luận và thống nhất quyết nghị thông qua:

  1. Báo cáo tổng kết khóa XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

  2. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

  3. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

  4. Kết quả hiệp thương số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII gồm 76 vị; tại Đại hội đã hiệp thương cử 73 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII đã họp phiên thứ nhất cử ra các chức danh trong Ban Thường trực gồm 07 vị (hiệp thương cử 06 vị, để khuyết 01 vị), trong đó có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Thường trực.

  5. Đại hội tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về định hướng nhiệm vụ, Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ghi nhận các ý kiến tham luận của các đại biểu, giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII tiếp thu, hoàn thiện và triển khai, tổ chức thực hiện.

  6. Đại hội thống nhất thực hiện 5 chương trình hành động với 13 mục tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, đó là:

  6.1. Hằng năm phấn đấu trên 95% đoàn viên, hội viên, trên 80% nhân dân các dân tộc được tham gia học tập, tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam.

  6.2. Phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp 18/11 hàng năm (trong đó có ít nhất 95% tổ chức được cả 2 phần Lễ và Hội).

  6.3.Phấn đấu 100% khu dân cư triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Góp phần cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

  6.4.Phấn đấu mỗi năm vận động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” các cấp đạt từ 5 tỷ đồng trở lên hỗ trợ người nghèo làm nhà Đại đoàn kết, cây con giống… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh.

  6.5. Phấn đấu 100% khu dân cư xây dựng mô hình an ninh tự quản và bảo vệ môi trường.

  6.6.Phấn đấu 100% Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng năm 70% trở lên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả.

  6.7. Phấn đấu hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi huyện, thị xã, thành phố chủ trì giám sát từ 2 chuyên đề trở lên; Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi xã, phường, thị trấn giám sát từ 4 chuyên đề trở lên thông qua Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

  6.8. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện từ 02 nội dung/năm; Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi huyện, thị xã, thành phố phản biện từ  01 nội dung/năm.

  6.9.Phấn đấu 80% trở lên nhân dân khu vực biên giới được tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Quy chế khu vực biên giới đất liền, các Hiệp định, Hiệp nghị.

  6.10. 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp khu vực biên giới phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác hoặc kết nghĩa.

  6.11. Hằng năm, phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố hoạt động khá trở lên. Trên 95% Ủy ban MTTQ cấp xã hoạt động khá trở lên, không có yếu. Trên 90% Ban công tác Mặt trận hoạt động khá trở lên, không có yếu.

  6.12.100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với HĐND, UBND cùng cấp; Chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan.

  6.13. Trong nhiệm kỳ, 100% cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.  

  7. Đại hội thống nhất cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 06 vị theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ.

  8. Đại hội nhất trí giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia góp ý của các vị đại biểu, để hoàn chỉnh văn kiện Đại hội; hàng năm, xây dựng Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; thực hiện dân chủ, phát huy nội lực, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn mới.

  Đại hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu mạnh./.

     

  TM. ĐOÀN THƯ KÝ

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Tiến Dũng

   

   

  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Lò Văn Mừng

  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XI