ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
 • Thời gian đăng: 6/25/2018 4:16:54 PM
 • UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

  TỈNH ĐIỆN BIÊN

  BAN THƯỜNG TRỰC

   


  Số: 136/KH-MTTQ-BTT

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   


       

             Điện Biên, ngày 21 tháng 6  năm 2018

                 

           

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

  lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

   

  Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thông tri số 06/TT-MTTQ-BTT ngày 15/5/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII với nội dung như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Kiểm điểm đúng mức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự nội dung, quy trình Đại hội theo hướng dẫn của cấp trên.

  - Việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, dân chủ, đoàn kết; tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

  II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

  1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

   2. Kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

  3. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội Mặt trận cấp trên; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

  4. Hiệp thương cử Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

  5. Hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

  III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI

  1. Thời gian tổ chức Đại hội

  Dự kiến trong 03 ngày (cuối tháng 6 năm 2019).

  2. Địa điểm tổ chức Đại hội

  Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh

  3. Số lượng, thành phần đại biểu dự và phục vụ Đại hội: 385 người.

  3.1 Số lượng, thành phần đại biểu dự Đại hội: Tổng số 350 đại biểu, trong đó:

  *. Đại biểu chính thức: dự kiến 250 đại biểu, trong đó:

  - Đại biểu đương nhiên (Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI): 75 đại biểu.

  - Đại biểu chỉ định (dự kiến cơ cấu mới vào Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII): 25 đại biểu.

  - Đại biểu phân bổ cho Ủy ban MTTQ cấp huyện: 150 đại biểu.

  *. Đại biểu mời: dự kiến 100 đại biểu, trong đó:

  - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 11 đại biểu.

  - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh bạn (Lai châu, Sơn La): 06 đại biểu.

  - Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 16 đại biểu.

  - Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH: 05 đại biểu.

  - Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp liên quan: 53 đại biểu.

  - Nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo MTTQ trên địa bàn: 09 đại biểu.

  3.2 Số lượng, thành phần phục vụ Đại hội: 35người, trong đó:

  - Phóng viên báo, đài: 08 người.

  - Lực lượng bảo vệ Đại hội (Công an 10, Y tế 02): 12 người.

  - Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh: 15 người.

  IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

  1. Công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội

  1.1. Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

  1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

  1.3. Một số văn bản khác.

  - Diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội; dự kiến chương trình Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

  - Quy chế làm việc, Nội quy, kịch bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

  - Các tham luận tại Đại hội.

  > Thời gian thực hiện và hoàn thành: Từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019.

  2. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội

  2.1 Thành lập Ban Tổ chức Đại hội, Tổ chỉ đạo Đại hội, các Tiểu ban phục vụ Đại hội.

  2.2. Xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; phối hợp với các Tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

  2.3. Phân bổ chỉ tiêu, lập danh sách, báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội.

  2.4. Dự kiến danh sách và phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.

  > Thời gian thực hiện và hoàn thành: Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019.

  3. Công tác tuyên truyền khánh tiết

  3.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh về Đại hội MTTQ các cấp.

  3.2. Tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội.

  3.3. Phối hợp ra số báo đặc biệt, xây dựng phóng sự tuyên truyền về Đại hội.

  3.4. Chuẩn bị ma két, băng zôn, khẩu hiệu, khung ảnh; văn nghệ chào mừng; thành lập đoàn đại biểu các cháu thiếu niên, các dân tộc thành phố chào mừng Đại hội.

  3.5. Xây dựng Kỷ yếu Đại hội.

  > Thời gian thực hiện và hoàn thành: Từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019.

  4. Công tác hậu cần, phục vụ

  4.1. Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ Đại hội.

  4.2. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

  > Thời gian thực hiện và hoàn thành: Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019.

  5. Một số công việc khác

  5.1. Lựa chọn và chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện (dự kiến tại huyện Tuần Giáo). Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố dự và chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ cấp xã.

  5.2. Làm việc với Thường trực cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

  5.3. Duyệt hồ sơ Đại hội MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

  5.4. Duyệt hồ sơ Đại hội MTTQ tỉnh tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

  5.5. Công tác thi đua khen thưởng (nếu có).

  5.6. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị Thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và kết quả thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

  5.7. Phối hợp với Văn Phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng Tỉnh ủy đề xuất nội dung chúc mừng tại Đại hội.

  > Thời gian thực hiện và hoàn thành: Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

  - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XI chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đảm bảo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thông tri số 06/TT-MTTQ-BTT ngày 15/5/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

  - Thành lập Ban Tổ chức Đại hội; các Tổ chỉ đạo Đại hội; các Tiểu ban giúp việc để chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

  - Các Tiểu ban xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện.

  - Phối hợp với các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan; các Tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội.

  2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

  - Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp mình và triển khai các nội dung Kế hoạch đến MTTQ Việt Nam cấp xã.

  - Phối hợp với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng, các ban chuyên môn; các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội.

  - Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức Đại hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên.

  - Lựa chọn 01 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm và chỉ đạo đồng bộ trên phạm vi toàn huyện.

  3. Đề nghị các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh

  - Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Đại hộị, phương tiện để đưa đón đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh dự Đại hội và các công việc liên quan khác.

  - Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; phối hợp tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội.

  - Đề nghị Sở Tài chính quan tâm tạo điều kiện đảm bảo về kinh phí tổ chức Đại hội; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp giúp đỡ các tiết mục văn nghệ và công tác trang trí tại Đại hội.

  - Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thực hiện các nghi thức viếng nghĩa trang cho các đại biểu dự Đại hội.

  - Đề nghị Công an tỉnh; Sở Y tế cử cán bộ bảo vệ Đại hội và đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu về dự Đại hội.

  - Đề nghị Tỉnh đoàn chỉ đạo Nhà Văn hóa thiếu nhi phối hợp thành lập đoàn các cháu thiếu niên chúc mừng Đại hội theo nghi thức; đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ thành lập đoàn đại biểu nhân dân các dân tộc thành phố chúc mừng Đại hội.

  - Đề nghị các Tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội, cử người đứng đầu tham gia Ủy ban MTTQ khóa mới, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2014 - 2019 của đơn vị để phục vụ báo cáo chính trị Đại hội.

  - Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội.

  Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

   

  Nơi nhận:

  - BTT Ủy ban TWMTTW VN;

  - Ban TCCB UBTWMTTQVN;

  - Thường trực Tỉnh ủy;

  - Thường trực HĐND,lãnh đạoUBND tỉnh;

  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

  - Các Ban Đảng, VP Tỉnh ủy;

  - Công An tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;

  - Các Sở: Tài chính, Y tế,

  VHTT&DL, LĐTB&XH, TT&TT;

  - Đài PT&TH tỉnh; Báo ĐBP;

  - Đại diện Báo Nhân dân;

  - Phân xã TTXVN;

  - BTT UBMTTQ tỉnh;

  - Các TCTV UBMTTQ tỉnh;

  - Các vị UVUBMTTQ tỉnh;

  - Lãnh đạo 02 HĐTV của UBMTTQ tỉnh;

  - BTT UBMTTQ các huyện, tx, tp;

  - Các ban CM, VP;

  - Lưu VT, TC-TG.

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

  CHỦ TỊCH

   

   

  (đã ký)

   

   

  Lò Văn Mừng