ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • KẾ HOẠCH Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2022
 • Thời gian đăng: 2/21/2022 10:48:57 AM
 • ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

  TỈNH ĐIỆN BIÊN

  BAN THƯỜNG TRỰC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 120/KH-MTTQ-BTT

            Điện Biên, ngày 14 tháng  02  năm 2022

    

  KẾ HOẠCH

  Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2022

   

  Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN); Điều lệ MTTQ Việt Nam; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”;Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; căn cứ tình hình và yêu cầu thực tiễn.

  Sau khi hiệp thương với các đoàn thể chính trị - xã hội, thống nhất với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 431-TB/TU ngày 10/02/2022 về chủ trương các nội dung giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2022; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2022 như sau:

  A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

  1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ giám sát.
  2. Tổ chức triển khai công tác giám sát đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, không chồng chéogiữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
  3. Qua giám sát kịp thời kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
  4. Việc tổ chức triển khai thực hiện từng chương trình giám sát bảo đảm đúng kế hoạch, nội dung đã đề ra; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát; có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; bảo đảm khách quan, công khai, hiệu quả, thiết thực.

  B. NỘI DUNG GIÁM SÁT

  I. GIÁM SÁT CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

  1. Giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2316/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

  - Thời gian giám sát: Tháng 6/2022.

  - Đối tượng giám sát: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND cấp huyện nơi có đối tượng thụ hưởng chính sách.

  - Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát.

  - Thành phần phối hợp giám sát: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn Điện Biên.

  2. Giám sát điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2022 – 2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.

  - Thời gian giám sát: Tháng 9/2022.

  - Đối tượng giám sát: UBND huyện Điện Biên, Tủa Chùa, Nậm Pồ, (Mỗi huyện, thị xã chọn giám sát tại 1-2 xã và trực tiếp tại một số hộ nghèo, cận nghèo).

  - Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát.

  - Thành phần phối hợp giám sát: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân tỉnh.

  3. Giám sát việc xử lý, giải quyết vụ việc đơn thư khiếu nại (hoặc tố cáo) tồn đọng kéo dài của công dân (02 – 03 vụ việc)

  - Thời gian giám sát: Tháng 10/2022.

  - Đối tượng giám sát: Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Điện Biên Phủ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

  - Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát.

  - Thành phần phối hợp giám sát: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội Luật gia.

  II. GIÁM SÁT CỦA CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH

  1. Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát nội dung:

  Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định chế độ thâm niên nhà giáo.

  - Thời gian giám sát: Tháng 4/2022.

  - Đối tượng giám sát: Sở Giáo dục và Đào tạo, 05 - 06 trường học trên địa bàn huyện Mường Ảng.

  - Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát.

  - Thành phần phối hợp giám sát: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số đơn vị liên quan.

  2. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giám sát nội dung:

  Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về quy định trách nhiệm các Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước tại tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 – 2021.

  - Thời gian giám sát: Tháng 5/2022.

  - Đối tượng giám sát: UBND huyện Mường Ảng, UBND huyện Mường Nhé (Tại mỗi huyện chọn giám sát 01 UBND cấp xã).

  - Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát.

  - Thành phần phối hợp giám sát: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số đơn vị liên quan.

  3. Tỉnh đoàn thanh niên giám sát nội dung:

  Giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 4185/KH-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

  - Thời gian giám sát: Tháng 7/2022.

  - Đối tượng giám sát: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Điện Biên Đông, Tuần Giáo (Tại mỗi huyện chọn giám sát 1-2 UBND cấp xã).

  - Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát.

  - Thành phần phối hợp giám sát: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số đơn vị liên quan.

  4. Hội Nông dân tỉnh giám sát nội dung:

  Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp; việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc triển khai, thực hiện theo quy định của pháp luật trong sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn năm 2020 và năm 2021.

  - Thời gian giám sát: Tháng 8/2022.

  - Đối tượng giám sát: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Mường Chà và 01 xã về phát triển cây ăn quả;

  - Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát.

  - Thành phần phối hợp giám sát: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số đơn vị liên quan.

  5. Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát nội dung:

  Giám sát  công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

  - Thời gian giám sát: Tháng 11/2022.

  - Đối tượng giám sát: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Điện Biên và UBND các xã Thanh Luông, Thanh Nưa.

  - Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát.

  - Thành phần phối hợp giám sát: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số đơn vị liên quan.

  C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

  - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trên cơ sở kế hoạch chung xây dựng kế hoạch giám sát riêng theo từng nội dung đã hiệp thương thống nhất đảm bảo theo Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hướng dẫn của Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội.

  - Hướng dẫn các cấp trong hệ thống nâng cao hiệu quả công tác giám sát.

  - Kinh phí tổ chức thực hiện do đơn vị chủ trì giám sát đảm bảo theo quy định.

  - Cử người tham gia các đoàn giám sát khi được đề nghị.

  2. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

  - Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện lựa chọn những nội dung giám sát doỦy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp triển khai hoặc lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở địa phương mình triển khai thực hiện các chương trình giám sát khi có yêu cầu.

  - Chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ.

  - Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác giám sát, báo cáo với cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; thông báo với HĐND, UBND cùng cấp.

  3. Chế độ thông tin, báo cáo

  Các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chế độ thông tin,tổng hợp báo cáokết quảtriển khaicông tác giám sát của các cấp về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - Pháp luật) để tổng hợp báo cáo cấp trên  ịnh kỳ 06 tháng trước ngày 15/6, hàng năm trước ngày 15/12).

  Ngoài những nội dung nêu trên, trong năm 2022 trường hợp có phát sinh  đột xuất do yêu cầu của Trung ương thì Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh căn cứ thực tế xin ý kiến cấp ủy Đảng để triển khai thực hiện.

  Trên đây là Kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2022./.

   

  Nơi nhận:

  - BTT UBTWMTTQVN (b/c);

  - Ban DC-PL UBTWMTTQVN (b/c);

  - Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

  - Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh;

  - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

  - Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy;

  - Bộ CH Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT, Sở NN&PTNT;

  - Các tổ chức thành viên MTTQ VN tỉnh;

  - BTT UBMTTQVN tỉnh;

  - UBND; Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;

  - Các Ban chuyên môn, VP;

  - Lưu:VT, DC-PL.

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

    CHỦ TỊCH

   

   

  (Đã ký)

   

   

   

  Lò Văn Mừng

 • CHUYÊN MỤC VIDEO