ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
 • Củng cố và hoàn thiện các trang MXH của Mặt trận các cấp
 • Thời gian đăng: 2/28/2022 8:24:38 AM
 • ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

  TỈNH ĐIỆN BIÊN

  BAN THƯỜNG TRỰC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 1031/MTTQ-BTT

  V/v củng cố, hoàn thiện các trang MXH của Mặt trận các cấp

  Điện Biên, ngày 25 tháng 02 năm 2022

   

   

  Kính gửi:

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

   

  Căn cứ Công văn số 3344/MTTW-BTT, ngày 02/12/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc củng cố, kiện toàn các trang mạng xã hội của Mặt trận các cấp;

  Nhằm tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ các chương trình, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt thông qua mạng xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Để tiếp tục triển khai hiệu quả và đồng bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo củng cố, hoàn thiện các “Trang cộng đồng” (Fanpage Facebook) và đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, nội dung cụ thể như sau:

  1. Tập trung xây dựng mới hoặc hoàn thiện công tác quản trị, vận hành “Trang cộng đồng” (Fanpage Facebook) thông qua việc xây dựng kế hoạch, báo cáo Thường trực cấp ủy để tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội; hướng dẫn Mặt trận cấp xã xây dựng “Trang cộng đồng” và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, đảm bảo đến ngày 31/3/2022:

  - 100% Mặt trận cấp huyện thành lập “Trang cộng đồng”, hoàn thành kế hoạch hoạt động, báo cáo Thường trực cấp ủy để tổ chức thực hiện, Hướng dẫn chỉ đạo Mặt trận cấp xã xây dựng “Trang cộng đồng” và đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội. Báo cáo và lập danh sách gửi về tỉnh trước ngày 31/3/2022;

  - 100% Mặt trận cấp xã thành lập “Trang cộng đồng”, hoàn thành xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo Thường trực cấp ủy để tổ chức thực hiện. Báo cáo và lập danh sách gửi về huyện trước ngày 15/3/2022.

  1. Để thống nhất về nội dung và phương thức hoạt động của các “Trang cộng đồng”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và hướng dẫn Mặt trận cấp xã theo các nội dung cụ thể như sau:

  2.1. Đặt tên tài khoản “Trang cộng đồng”: Để tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống, Mặt trận các cấp triển khai rà soát và chỉnh sửa hoặc đặt tên mới cho tài khoản theo mẫu chung như sau:

  - Đối với Mặt trận cấp huyện: “Mặt trận” + “tên huyện, thị xã, thành phố” + “tên tỉnh”. (VD: Huyện Nậm Pồ, đặt tên “Trang cộng đồng” là: “Mặt trận  Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên)”).

  - Đối với Mặt trận cấp xã: “Mặt trận” + “tên xã, phường, thị trấn” + “tên huyện, thị xã, thành phố” + “tên tỉnh”. (VD: xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đặt tên “Trang cộng đồng” là: “Mặt trận Chung Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên)”).

  2.2. Phương thức triển khai

  - Bước 1: Mặt trận cấp huyện, xã rà soát thành lập, chỉnh sửa hoặc đặt tên mới “Trang cộng đồng” theo mẫu chung và báo cáo với Mặt trận cấp trên (Tên “Trang cộng đồng”, đường link (địa chỉ) của Trang) để tổng hợp, theo dõi và triển khai các chương trình, hoạt động và những biện pháp kỹ thuật thúc đẩy hệ thống.

  - Bước 2: Thông tin về “Trang cộng đồng” đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên của Mặt trận và Nhân dân để cùng chia sẻ, lan tỏa thông tin và theo dõi Trang của Mặt trận.

  - Bước 3: Tổ chức quản lý, vận hành, đăng tải thông tin về các chương trình, hoạt động của Mặt trận; vận động Nhân dân theo dõi, chia sẻ “Trang cộng đồng” của Mặt trận; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, lan tỏa thông tin của Mặt trận.

  2.3. Nội dung tuyên truyền

  - Tuyên truyền các hoạt động trọng tâm, đợt tuyên truyền cao điểm trong hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở và phát hành các sản phẩm tuyên truyền trên Trang Thông tin Điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (http://mttqdienbien.org.vn/) và Fanpage Facebook: Mặt trận Điện Biên (mỗi đợt cao điểm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có hướng dẫn riêng).

  - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền các hoạt động trọng tâm, các đợt cao điểm theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; chủ động xây dựng nội dung, hướng dẫn cấp dưới tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

  2.4. Phân công phụ trách:

  -  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện phân công 01 lãnh đạo phụ trách và 01 cán bộ quản lý, vận hành “Trang cộng đồng” và là đầu mối liên hệ, trao đổi công tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  - Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phân công 01 đồng chí trong Ban Thường trực phụ trách quản lý, vận hành “Trang cộng đồng” và là đầu mối liên hệ, trao đổi công tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

  3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai kèm theo phụ lục danh sách “Trang cộng đồng” của tất cả các cấp (theo biểu mẫu gửi kèm). Thời hạn báo cáo trước ngày 31/3/2022.

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả theo quy định trên, đồng thời báo cáo kết quả hoạt động của “Trang cộng đồng” trong các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm của đơn vị./.

   

  Nơi nhận:

  - BTT UBTWMTTWVN;

  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để biết);

  - BTT Ủy ban MTTQ VN tỉnh (phối hợp chỉ đạo);

  - BTT UBMTTQVN các huyện, thị xã, TP (thực hiện);

  - Văn phòng và các ban chuyên môn (phối hợp thực hiện);

  - Lưu: VT, DCPL.

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   (Đã ký)

   

   

  Giàng Trọng Bình

  PHỤ LỤC:

  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN...................

   

  DANH SÁCH

  “Trang cộng đồng” Mặt trận........................................

   

   

  TT

  Đơn vị

  Tên Trang

  Địa chỉ liên kết

  Lãnh đạo phụ trách

  Cán bộ quản lý, vận hành

  Họ và tên

  Số điện thoại

  Địa chỉ hộp thư điện tử

  Họ và tên

  Số điện thoại

  Địa chỉ hộp thư điện tử

  I

  Cấp huyện

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Cấp xã

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Ví dụ:

  - Tên Trang: Mặt trận Điện Biên

  - Địa chỉ liên kết: https://www.facebook.com/Mat-tran-Dien-Bien

  - Lãnh đạo phụ trách:

  + Họ tên: Giàng Trọng Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

  + Điện thoại: 0912.....

  + Gmail: binhgtr@gmail.com

  - Cán bộ quản lý, vận hành:

  + Họ tên: Lưu Hoài Nam

  + Điện thoại: 0969.....

  + Gmail: namhoailuu@gmail.com