ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
  • Cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học và tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe để kiểm soát dịch bệnh
  • Thời gian đăng: 3/30/2020 8:30:34 AM
  • 762.pdf