ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
  • Thực hiện Kế hoạch số 725/KH-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Dự bị động viên
  • Thời gian đăng: 3/30/2020 8:33:57 AM
  • vbn.pdf