UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
  • Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên BTV, ủy viên BCH cấp ủy các cấp, thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tỉnh
  • Thời gian đăng: 5/6/2019 4:14:24 PM
  • 1142.pdf