ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
  • Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên BTV, ủy viên BCH cấp ủy các cấp, thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tỉnh
  • Thời gian đăng: 5/6/2019 4:14:24 PM
  • 1142.pdf