ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • KẾ HOẠCH Tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022
 • Thời gian đăng: 2/23/2022 9:06:36 AM
 •   ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

  TỈNH ĐIỆN BIÊN

  BAN THƯỜNG TRỰC

   

  Số: 122/KH-MTTQ-BTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   


          Điện Biên, ngày 18 tháng 02  năm 2022

   

   

  KẾ HOẠCH

  Tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân,

  Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022

   

  Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận các cấp nhất là ở xã, phường, thị trấn từ đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ sở. Trang bị và nâng cao kỹ năng giám sát cho các thành Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trong việc thực thi nhiệm vụ và quyền hạn, nhất là việc giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

  - Giúp các học viên nắm bắt những kiến thức cơ bản về công tác TTND,  GSĐTCCĐ qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn và xử lý các sai phạm, tham gia có hiệu quả các hoạt động giám sát từ cơ sở.

  2. Yêu cầu

  Công tác tập huấn được thực hiện đúng đối tượng, lựa chọn nội dung cần thiết mà trọng tâm là công tác TTND, GSĐTCCĐ; đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

  II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

  Chuyên đề 1: Tổ chức và hoạt động của Ban TTND.

  Chuyên đề 2: Tổ chức và hoạt động của Ban GSĐTCCĐ.

  Chuyên đề 3: Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác giám sát năm 2022.

  III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN

  1. Thành phần:

  - Cấp tỉnh: Ban Thường trực, các Ban chuyên môn và Văn phòng.

  - Cấp huyện: Ban Thường trực, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

  - Cấp xã: Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn; Trưởng, Phó các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ.

  2. Thời gian: ½ ngày, dự kiến cuối tháng 3/2022.

  3.  Hình thức tập huấn: Trực tuyến từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố.

  4. Địa điểm tập huấn:

  - Điểm cầu ở tỉnh: Tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  - Điểm cầu cấp huyện: Tại Phòng họp trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố do các huyện, thị xã, thành phố bố trí.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  Xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn, có văn bản đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, Chi nhánh Công ty Viễn thông Viettel tỉnh Điện Biên tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác tập huấn trực tuyến. Ban Thường trực giao:

  - Ban Dân chủ - Pháp luật chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn; Thông tri triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn theo kế hoạch; phối hợp với Văn phòng chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ công tác tập huấn.

  - Văn phòng đảm bảo các điều kiện phục vụ lớp tập huấn; liên hệ, kết nối kỹ thuật giữa các điểm cầu đảm bảo thông suốt trong quá trình tập huấn.

  2. Các Huyện, Thị, Thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Công ty Viễn thông Viettel Điện Biên

  Đề nghị các Huyện, Thị, Thành uỷ; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Công ty Viễn thông Viettel Điện Biên tạo điều kiện để việc tập huấn trực tuyến được diễn ra đạt hiệu quả.

  3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

  - Báo cáo cấp ủy về việc tổ chức tập huấn trực tuyến tại điểm cầu của địa phương; đề nghị UBND cùng cấp hỗ trợ các điều kiện về phòng họp trực tuyến; triệu tập đại biểu ở các xã, phường, thị trấn theo thành phần (trường hợp số lượng theo thành phần vượt quá diện tích Phòng họp trực tuyến thì căn cứ thực tế để chọn lựa đại biểu).

  - Tổng hợp và gửi danh sách đại biểu (cấp huyện, cấp xã) về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Qua Ban Dân chủ - Pháp luật hoặc địa chỉ gmail dcpldienbien@gmail.com) trước ngày 11/3/2022.

  - Trên cơ sở danh sách đại biểu về dự tại đơn vị mình, lập dự toán xin cấp kinh phí để hỗ trợ các đại biểu không lương và các chi phí khác theo quy định.

  Chế độ của đại biểu dự tập huấn được thực hiện theo quy định hiện hành.

  Trên đây là kế hoạch tập huấn công tác TTND, GSĐTCCĐ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên năm 2022. Trong quá trình triển khai có vướng mắc đề nghị các huyện, thị xã, thành phố liên hệ với Ban Dân chủ - Pháp luật (ĐT 02153830216) hoặc Văn phòng (ĐT 02153834186) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thống nhất./.

   

  Nơi nhận:

  - Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);

  - Ban DCPL UB TW MTTQ VN (để b/c);

  - Các Huyện, Thị, Thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp thực hiện);

  - Công ty Viễn thông Viettel Điện Biên (để phối hợp thực hiện);

  - Ban TT UBMTTQVN tỉnh (thực hiện);

  - UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện);

  - Lưu: VT, DC-PL.

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

                CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   Lò Văn Mừng

 • CHUYÊN MỤC VIDEO